Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

 

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA PROGRAMI

 

Kısmi zamanlı çalışma programı kapsamında Üniversitemizin ekte belirtilen birimlerinde öğrenci istihdam edilecektir. Aşağıda belirtilen müracaat takvimi çerçevesinde öğrencilerimizin çalışmak istedikleri birimlerden sadece bir tanesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat formları çalışılacak birime teslim edilecektir.

NOT: Şehit-Gazi yakını veya engelli olan öğrenciler başvuru formlarını SKS’ye teslim edeceklerdir.

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI TAKVİMİ

02-06 Ekim 2023

 Birimlerde gerekli duyuruların yapılarak müracaatların alınması.

09 Ekim 2023

 Başvuru yapan öğrencilerin birim burs komisyonunca değerlendirilmesi.

10 Ekim 2023

Kontenjan dahilinde belirlenen öğrenci listesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmesi.

11 Ekim 2023

 Kısmi Zamanlı çalışacak öğrencilerin çalışacakları birimlerin belirlenmesi ve Rektörlük onayına sunulması

12-13 Ekim 2023

 Kısmi Zamanlı çalışacak öğrencilerin SGK giriş işlemlerinin tamamlanması.

16 Ekim 2023

Seçilen Öğrencilerin Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında işe başlamaları

31 Aralık 2023

1.Çalışma Döneminin sona ermesi.

19 Şubat 2024

2.Çalışma Döneminin Başlaması.

31 Mayıs 2024

2.Çalışma Döneminin sona ermesi.

BİRİM KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARINI ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PROGRAMININ AMACI

               Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri Üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

MAAŞ ÖDEMELERİ

               Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 30’u mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler. SGK işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların Başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda (en geç her ayın 10. gününe kadar) ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

               Hazırlanan puantajların Başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olacağından birimlerimizin titizlikle hareket etmeleri gerekmektedir.

İLGİLİ KANUN

               2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46.Maddesinin son fıkrası (Ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) (Değişik:RG-10/07/2009-27284): “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenen ücret, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- İş Başvuru Formu (Form 1)
2- Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere 1 (bir) vesikalık fotoğraf,
          

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir.

2- Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3- Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışma yaptırılabilir.

4- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

5- Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

6- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

 

İŞE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN KAYIT BELGELERİ
1- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden veya Adliye'lerden alınacaktır)

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi

3- Yapı Kredi Bankası'na ait IBAN numarası

4- Nufus Cüzdan Fotokopisi

5- Kısmi zamanlı öğrenci çalışma sözleşmesi (Form 2)

6- SGK ilişik taahhütnamesi (Form 3)

7- Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Sorgulama Belgesi (e-Devlet üzerinden veya SGK'dan alınacaktır)

8- Aile Durum Bildirimi (Form 4)

9- Başvuru Formunda (*) ile belirtilen belgeler
 

YUKARIDAKİ YAZILI BELGELERDEN HERHANGİ BİRİ EKSİK OLDUĞU TAKDİRDE ÖĞRENCİNİN İŞE GİRİŞ İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.

 
ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

               2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. İlgili birim işe giriş belgesini öğrenciden talep etmek zorundadır. Hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 1’i ile 30’u arasını kapsayacak olup, günlük 4, haftalık 15 ve aylık 25 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın 30’u mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 2 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN AYLIK HAZIRLAMASI GEREKEN FORMLAR

1- Çalışan Öğrenci Listesi (Form 5)

2- Devam Çizelgesi (Form 6)

3- Puantaj Çizelgesi (Form 7)

4- İşe Başlayan veya Ayrılan Öğrenci Çizelgesi (Form 8)

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, Çarşamba